Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre výrobu, dopravu a čerpanie výrobkov spoločnosti ZAPA beton SK a ich následný predaj zákazníkom.

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv (vyplývajúcich alebo súvisiacich s dodaním tovaru alebo služby našou spoločnosťou) na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporu je uverejnený na webovej stránke: www.mhsr.sk. Jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 33 19 27.