Udržateľnosť

Snahou spoločnosti ZAPA beton je šetriť životné prostredie tak, aby mala pozitívny vplyv na ľudí i okolie. Pravidelným školením zamestnancov sa snažíme docieliť, aby si uvedomovali svoje konanie voči životnému prostrediu a minimalizovali zásahy do neho.

ZAPA ako taká na svojich prevádzkach minimalizuje vplyv na životné prostredie podľa platnej legislatívy, naviac prichádzame so spôsobmi ako vplyv minimalizovať ešte viac. Na betonáňach sú v prevádzke recyklačné zariadenia, ktoré zúžitkovávajú zbytkový betón. Takto získanú kalovú vodu a zbytky betónu (tzv. recyklát) spracovávame späť do výroby a tým minimalizujeme odpady. V súčasnosti sa snažíme zaistiť výrobu zariadením, ktoré by kalovú vodu a recyklát využilo bez zvyškov. Kontajnery na triedený odpad sú samozrejmosťou. V rámci úspory vody, budeme testovať zariadenie, ktoré zamedzí plytvaniu. Toto zariadenie by sme radi v budúcnosti zaviedli na všetkých betonárňach. Na zmiernenie prašnosti využívame zakrytované zariadenia, opláštenia a účinné filtre, ktoré obmedzujú vypúšťanie emisií do okolia. Proti prípadnej havárii sme vybavený havarijným plánom špecifickým pre každú prevádzku. Pokyny pre prípad havárie a havarijné sady sú umiestnené na každom mieste, kde sa zaobchádza so závadnými látkami. Na prevádzkach zavádzame Enviromentálny systém riadenia výroby (EMS) podľa ISO 14001.