Bezpečnosť a ochrana zdravia

Veríme, že firemná kultúra spoločnosti zameraná na zamestnancov a vzájomnú spoluprácu vedie k celkovému dlhodobému úspechu firmy. Taktiež sme si vedomí, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú základnou hodnotou a neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich obchodných činností. Zamestnanci sú pre nás veľmi dôležití a vedomie toho, že sa každý deň vracajú k svojim rodinám považujeme za prioritné. Náš celkový postoj a dôraz na systémovú politiku bezpečnosti zamestnancov a ich zdravia sa stal symbolom nášho hesla RISK NIE JE ZISK.  Pravidelne v mesačných intervaloch sledujeme a vyhodnocujeme bezpečnosť práce a to ako na národnej, tak na medzinárodnej úrovni. V rámci koncernu si odovzdávame skúsenosti a zavádzame nové opatrenia, ktoré nadväzujú na zmeny v stavebnom odbore a reflektujú nároky našich obchodných partnerov. Od našich zamestnancov očakávame nulovú toleranciu praktík či už na prevádzkach, alebo na stavbách, ktoré by mohli mať za následok poškodenie zdravia, či stratu života. Zamestnancom naopak pomáhame rôznymi nástrojmi a školeniami pre zaistenie bezpečného pracovného prostredia: 

  • obnova odbornej spôsobilosti zamestnancov v pravidelných intervaloch
  • pravidelné, ale i mimoriadne školenia, zamerané na konkrétne bezpečnostné problémy
  • poradenstvo a pokyny o nakladaní s výrobkami v súlade s právnymi predpismi
  • pravidelné revízie a prehliadky strojov a zariadení, spotrebičov a náradia
  • pravidelné ročné audity stavov BOZP - kontrola plnenia legislatívnych požiadaviek, fyzická kontrola každej prevádzky
  • rekonštrukcie celých betonární a/alebo výmena jednotlivých celkov za bezpečnejšie

 

BOZP

 

Zároveň sme si vedomí, že mnoho nehôd pri práci je všeobecne spôsobených rizikovým chovaním a našim dlhodobým cieľom je zmeniť zažité návyky našich kolegov. Motivovať zamestnancov, aby sa pred vykonaním každej úlohy zamysleli a vyhodnotili možné riziko. V rámci nášho projektu Nulové úrazy sa nám v uplynulom roku podarilo výrazne znížiť celkový počet pracovných úrazov. Pokiaľ k vzniku pracovného úrazu dôjde, sú starostlivo vyhodnocované jeho príčiny a zdroje. S vyhodnotením sú oboznámení vedúci prevádzok a zamestnanci. V prípade závažného úrazu alebo úrazu, pri ktorom došlo k porušeniu BOZP je vykonané mimoriadne školenie zamestnancov. V prípade úrazu so závažnými následkami a havárie sú vypracované bezpečnostné upozornenia, s ktorými sú zoznámení zamestnanci v rámci koncernu.

Informácie a predpisy BOZP a PO sú všetkým zamestnancom k dispozícii na intranete spoločnosti.
Vodiči autodomiešavačov a čerpadiel majú spracované manuály, ktoré obsahujú nielen bezpečnostné pokyny, ale i postupy pri riešení krízových situácií v oblasti BOZP.
 

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.