Klimatické zmeny

Klimatické zmeny

Výroba betónu, ale aj ťažba a spracovanie kameniva kladie stále väčšie nároky na ochranu životného prostredia, a to predovšetkým v oblasti znižovania emisnej činnosti a prašnosti. Pevne veríme, že potreby trhu sa budú postupom času stále viac meniť a cena nebude jediným faktorom ako v budúcnosti pri konkurencii na trhu obstáť.

Na všetkých svojich prevádzkach minimalizujeme negatívny vplyv výroby betónu na životné prostredie podľa platnej legislatívy, zároveň sa aktívne venujeme vývoju technológií. Snahou betonární je prevádzkovať bezodpadové hospodárstvo pomocou recyklačných zariadení, ktoré umožňujú zbytkový betón navrátiť späť do výroby, obmedzujú vznik odpadu a spotrebu nerastných surovín. Pre výrobu betónu využívame čo najviac lokálnych surovín. Portfólio vyrábaného betónu je technologicky navrhnuté tak, aby výsledný výrobok spĺňal prísne štandardy nie len technických noriem a koncernových kritérií kvality, ale dával ekonomický a ekologický zmysel. Snahou je i využitie druhotných surovín z energetiky a baníctva (napr. el. popolček, odprašky z kameňolomov, a iné), ktoré umožňujú znižovanie obsahu cementového slinku a pozitívne ovplyvňujú vlastnosti výsledného betónu.

Trendom v oblasti technológie betónu a výroby betónových konštrukcií a dielcov je obmedzovanie uhlíkovej stopy z hľadiska životného cyklu stavebnej konštrukcie. Spôsobov pre dosiahnutie je viacero, od využitia cementov s nízkym obsahom slinku, použitím druhotných surovín, ale tiež optimálnym navrhnutím konštrukcie, skvalitnením betónu a dosiahnutím jeho dlhšej životnosti. Sme aktívni pri hľadaní vhodných aplikácií betónu ako vhodnejšej varianty za existujúce konvenčné materiály a technológie. Všetky tieto inovácie majú za cieľ trvale udržateľný rozvoj. Ako zástupcu tohto prístupu je možné uviesť betón, ktorý prepúšťa vodu do pôdy a zanecháva ju v krajine, betóny odolné voči agresívnemu prostrediu, ktoré zvyšujú životnosť stavby, a obmedzujú použitie iných bariérových materiálov (ako sú nátery a izolácie), vysokopevnostné betóny, ktoré znižujú nároky na množstvo použitého betónu, samozhutniteľný betón, ktorý zlepšuje pevnosť a trvanlivosť stavebných konštrukcií a zároveň znižuje spotrebu energie a hlučnosť spôsobenú vibráciami betónu pri jeho ukladaní.

Sme presvedčení, že efektívna udržateľnosť nášho podnikania nám poskytne pridanú hodnotu, ktorú trh skôr či neskôr rozpozná, a urobí z nás preferovaného partnera.