Kódex spoločnosti

Udržateľnosť, bezúhonnosť a správne riadenie podniku sú kľúčovými zložkami našej etickej kultúry a rukoväťou pre naše konanie voči zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom, akcionárom a zainteresovaným stranám všeobecne.

Spoločnosť Buzzi Unicem považuje etické správanie za nevyhnutnú súčasť riadenia podniku, pričom úplné dodržiavanie zákonov je pre túto spoločnosť prínosom. Naše strategické aj prevádzkové rozhodnutia sa vykonávajú podľa etických hodnôt, ktorými sa riadi naše konanie, a platných noriem.

Z tohto dôvodu bol tento pracovný poriadok (ďalej len „poriadok“) pripravený s cieľom určiť normy bezúhonnosti a spravodlivosti, ktoré sa spoločnosť Buzzi Unicem dobrovoľne rozhodla zaviesť ako záväzok voči svojim zainteresovaným stranám.

Tento poriadok sa vzťahuje na materskú spoločnosť Buzzi Unicem SpA a jej talianske a zahraničné dcérske spoločnosti1. V prípade rozporu medzi zásadami poriadku a miestnymi právnymi predpismi alebo nariadeniami krajín, v ktorých skupina pôsobí, platia vždy tie najprísnejšie pravidlá.

Každá dcérska spoločnosť alebo skupina dcérskych spoločností môže prijať ďalšie pravidlá s cieľom riešiť osobitné potreby svojich organizácií. V žiadnom prípade nebude takéto ďalšie pravidlo v rozpore s normami stanovenými týmto poriadkom. V prípade rozporu majú prednosť tieto normy.

Zásady obsiahnuté v tomto poriadku sa vzťahujú na všetkých riaditeľov, členov orgánov spoločnosti, zamestnancov, dodávateľov a akúkoľvek osobu konajúcu v mene spoločnosti Buzzi Unicem, okrem iného aj vrátane zástupcov, konateľov, partnerov, externých konzultantov, subjektov vymenovaných spoločnosťou atď.

Všetci adresáti sa musia riadiť pokynmi stanovenými týmto poriadkom pri riešení a prekonávaní etických a právnych problémov, s ktorými sa môžu stretnúť pri svojej každodennej práci. Tento poriadok je súčasťou celkového systému správy a riadenia spoločnosti Buzzi Unicem, ktorým sa spravujú orgány, zásady a procesy spoločnosti, aby sa zabezpečilo, že spoločnosť bude efektívne riadená podľa najvyšších noriem spoločnosti.

Spoločnosť Buzzi Unicem vyzýva svoje zainteresované strany, aby prijali zásady a princípy v súlade s týmto poriadkom.