Bezpečnosť a ochrana zdravia

Skupina Buzzi Unicem vynakladá všetko úsilie na dosiahnutie k najvyššej úrovne bezpečnosti pre svojich zamestnancov a dodávateľov.
Naším cieľom je samozrejme najvyššia možná úroveň bezpečnosti, bez vzniku nehôd a chorôb z povolania.
Na dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné:
• dodržiavať všetky regulačné požiadavky uplatňované v krajinách, v ktorých skupina pôsobí;
• vykonávať všetky technické a organizačné rozhodnutia, ktoré sú v súlade s osvedčenými postupmi;
• zabezpečiť, aby vyššie uvedené možnosti neboli nijako ovplyvnené ekonomickými výhodami a / alebo
   motivované kontrolou nákladov.

Byť si vedomí, že bezpečnosti docieli trvalým systémom opatrení zavedených v oblasti rizika, správanie a prevencia vzťahujúce sa na všetkých pracovníkov, ktorý neustále vyhodnocujeme.

Byť si vedomí, že zodpovednosť vedenia v tomto smere je absolútne zásadné a musí byť byť viditeľná.

Zaviazať sa k monitorovaniu a podávanie správ o našej výkonnosti prostredníctvom medzinárodne uznávaných ukazovateľov (KPI), ktoré sa používajú pre interné hodnotenie a porovnanie s inými spoločnosťami v rámci odvetvia v každej krajine.
Platné bezpečnostné certifikáty tretích strán sú záväzným nástrojom pre implementáciu tejto politiky a podnetom k ich získaniu.

BOZP