Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Vízia po dokončení stavby

Stavba rieši úpravu brehov, ochranných hrádzí, nábrežných protipovodňových múrov, mobilné hradenie a spôsob vypúšťania vnútorných vôd počas prechodu návrhovej povodne v koryte Hrona a jeho doterajšieho inundačného územia cez intravilán mesta Banská Bystrica.

Mapa stavby a jej 4 úseky
Mapa stavby a jej 4 úseky

Účelom stavby je zabezpečiť protipovodňovú ochranu územia na pravom a ľavom brehu Hrona. Dĺžka stavby je cez 7 km. Stavba je rozdelená na 4 úseky.

BB 2

Ochranné múriky zabezpečia prevedenie storočnej vody, v prípade povodne budú dodatočným montovaným hradením zabezpečené aj všetky mosty a ostatné otvory v nábrežnom múre tak, aby nemohlo dôjsť k rozlievaniu vôd mimo koryta. Mobilné hradenie bude osádzané na korunu týchto múrikov len v prípade potreby, ak by hrozila väčšia než storočná povodeň. Keďže toto mobilné hradenie nebude permanentne osadené, nebude tvoriť ani vizuálnu ani pevnú prekážku v prostredí.

Vízia po dokončení stavby
Vízia po dokončení stavby

Názov stavby: Banská Bystrica, ochrana  intravilánu pred povodňami
Investor: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Realizátor: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Objem betónu: 24 000 m3, s ohľadom na dĺžku líniového projektu, dodávame betón na približne polovicu úseku