Pobozkali sme betónom morské dno v Bratislave

D4R7

A tých bozkov bolo spolu 26!
V krátkom rozprávaní Vám opíšeme, ako sa to stalo. A je to celkom technicky vzrušujúci príbeh. Akcia prebehla počas realizácie obchvatu v Bratislave. 

Nový most č. 6 cez Dunaj v rámci obchvatu Bratislavy je v toku rieky podopretý na dvoch základoch, ktoré sú vzdialené asi 30 metrov od brehu. Cieľom bolo vytvoriť tieto základy na vode na mieste, kde je približne 4 - 5 metrov vodný stĺpec a silný prúd vody. Základ je založený na 26 pilotách dlhých 50 metrov, ktoré sú v dĺžke približne 20 metrov zavŕtané do neogénu. A neogén je dno mora, ktoré sa na území dnešnej Bratislavy nachádzalo približne pred 13 miliónmi rokov. Neogén je plastický, to znamená že pilóty nie sú opreté o pevný podklad ako napríklad skala. Pilóty sú tzv. plávajúce a pre statika je to poriadny oriešok spočítať trenie plášťa pilót verzus prenos zaťaženia od mosta.

Prvým pracovným krokom bolo vybudovanie umelého ostrova, ktorý tvoril pracovnú plošinu. Zhotoviteľ vybudoval ostrov tak, že do dna Dunaja zarazil štetovnicové steny (oceľové platne) a uzatvorený priestor zasypal lomovým kameňom. 

Povrch plošiny tvoril zároveň pilotovaciu úroveň a bolo v pláne zrealizovať 26 pilót o priemere 1,80 metra s dĺžkou približne 50 metrov. Pilóty boli navrhnuté ako vŕtané s výpažnicou a armokošom a prechádzali týmito vrstvami: 

  • kamenivo umelého ostrova s hĺbkou približne 5 metrov
  • dno rieky Dunaj tvorilo kamenivo takmer ideálnej frakcie 8/16 o hrúbke vrstvy 25 metrov
  • a neogén (stlačená hornina z jemného piesku ktorá sa v mokrom stave sa chová ako plastelína). Do neogénu boli pilóty navŕtané do hĺbky približne 20 metrov. 

Keď to spočítame, tak dostaneme dĺžku pilóty 50 metrov a objem betónu približne 125 m3.

Ako prebiehalo vŕtanie pilót a príprava na betonáž...

Súčasne s vrtom vo vrstve kameniva (do hĺbky 30 metrov) realizačná firma osádzala oceľovú výpažnicu (oceľovú rúru). Paženie výpažnicou v neogéne nahradil bentonit.

Po dosiahnutí vrtu v hĺbke cca 50 m bol bentonit odčerpaný do recyklačného zariadenia a pripravil sa na ďalšie použitie. Do pilóty sa napustila voda a osadil sa armokoš (až dole). 

Betonáž začala zospodu v hĺbke 50 metrov a betón sa tlačil odspodu smerom hore. Bolo potrebné udržať  spracovateľnosť čerstvého betónu 5 - 6 hodín tak, aby prvý betón mohol byť neustále zospodu tlačený a vynášaný smerom na povrch. Postupne ako betón vypĺňal pilótu, zhotoviteľ vyberal oceľové výpažnice. Použitý bol betón C35/45 XC4, XD3, mp 50, S5- Dmax22 s cementom CEM III A-42,5N a spomaľovačom.
Vrchnú časť pilóty (vrstva asi 3 metre od povrchu) zhotoviteľ vyplnil s ZAPA MILKMALT. Táto časť ostrovčeka sa po skončení pilotáže odkopala na základovú špáru a časť pilót z MILKMALT sa vybúrala.
 
Základová doska v objeme betónu 1 850 m3 bola betónovaná v dvoch záberoch s betónom C 35/45 XC3, XD1, XF2 S4/S5 Dmax16, cement bol použitý CEM I 42,5-R. 

Neskôr bol umelý ostrovček rozobraný. Štetovnicové steny zhotoviteľ stavby vytiahol a kamenivo rozplavil Dunaj. Základová pätka ostala na 26 stĺpoch z pilót schovaných pod hladinou vody.

Krásny príbeh a dobrá práca... V tomto čase je most v prevádzke a stal sa z neho najdlhší most na Slovensku s celkovou dĺžkou 3 km. My sme sa podieľali na výstavbe jeho časti v dĺžke 1,7 km.

Týmto článkom by sme našu story s Bratislavským obchvatom mohli považovať za úspešne skončenú.

 

 

Fotografie boli vyhotovené spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o.

D4R7

 

Order concrete

Select the nearest branch and submit your order

Order concrete

Products and Services

Ordinary concrete, special concrete, transport and pumping, aggregate

More