Whistleblowing - Vnútorný oznamovací systém

Whistleblowing - Vnútorný oznamovací systém

Whistleblowing

Whistlebloweri sú osoby, ktoré upozorňujú na nezrovnalosti v spoločnosti - porušovanie platných zákonov, zneužívanie, ohrozovanie ľudí a životného prostredia atď. - a pomáhajú tak zabrániť škodám pre spoločnosť, zamestnancov a životné prostredie (zainteresované strany).

Ochrana oznamovateľa je mimoriadne dôležitá, a preto sa so všetkými prichádzajúcimi informáciami zaobchádza ako s prísne dôvernými a najmä identita oznamovateľa je chránená zákonom (č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti). V skupine Buzzi bolo rozhodnuté, že prvým kontaktným miestom pre oznamovateľov je interný audit.

Vnútorný oznamovací systém

Ak máte dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu, môžete podať oznámenie zodpovednej osobe, kontaktné údaje:

Cement Hranice, akciová spoločnosť
Interný audit
Bělotínská 288
753 01 Hranice, Česká republika

interni.audit@zapa.sk
+420 702 200 805

Na žiadosť oznamovateľa prijme zodpovedná osoba oznámenie aj osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode na čísle +420 702 200 805.